Skip to content

Betalingsbetingelser

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillings løsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE

Selger er Catchy dansestudio AS, Nordnæsdalsveien 58, admcstudio@gmail.com, 971 70 540, org.nr 918744312 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. BETALING.

Betaling skjer etter påmelding. Det blir ikke sendt ut faktura. Bankkonto detaljer står både på e-post og på siden etter påmelding. Betal via nettbanken og marker betalingen med ordrenr.

4. BINDENDE PÅMELDING

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Semesteravgiften refunderes ikke.
Kjøp av dansekurs og turnkurs er personlig og kan ikke overføres til andre
Refusjon/ delvis refusjon av semesteravgiften gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til C dansestudio senest 30 dager etter sykemeldingsdato
Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften

5. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til admcstudio@gmail.com

6. PRISAVSLAG

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

7. GENERELT

Alle medlemmer ved C dansestudio og C turnstudio plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer

8. ENDRINGER

Catchy dansestudio og Calto tuurnstudio tar forbehold om endringer i timeplanen.
Catchy dansestudio og Calto turnstudio kan avlyse kurs med for få påmeldte. Det må være minst seks elever påmeldt på ett kurs for at kurset skal settes i gang

9. FERIE

Catchy dansestudio og Calto turnstudio følger vanlig skolerute i Bergen kommune. Vi tar ikke fri planleggingsdager.

10. TAP AV EIENDELER/SKADER

Catchy dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Vi anbefaler at man tar spesielt dyre/ populære sko og klær med inn på trening.

11. RETTIGHETER TIL BRUK AV KOREOGRAFI

Eleven har ikke lov til å bruke koreografi/ øvelser de lærer på C dansestudio til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten instruktøren og C dansestudio sitt samtykke. Koreografier er åndsverk på samme linje som eksempelvis musikk og filmer.

12. FOTOGRAFERING/ OPPTAK

C dansestudio og C turnstudio står fritt til å bruke bilder/ opptak tatt fra våre forestillinger i reklame- og presse materiale og nettside.

13. FORCE MAJEUR

Er Catchy dansestudio og Calto turnstudio forhindret fra å utføre tjeneste som følger av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, epidemier/pandemier eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang er Catchy dansestudio og Calto turnstudio fritatt for alt ansvar.

14. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 per epost admcstudio@gmail.com. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.